Шаблон:Династия Сун

From Традиция
Jump to navigation Jump to search
Династия Сун (9601279)
Храмовое имя Посмертное имя Имя при рождении Годы
жизни
Годы
правления
Девиз правления и годы
Исторически наиболее употребительна форма 宋帝昺 (Сун) + храмовое или посмертное имя.
Северная Сун, 9601127
Тай-цзу
太祖 Tàizǔ
Да Сяо-хуанди
大孝皇帝 Dàxiàohuángdì
Чжао Куанъинь
趙匡胤 Zhào Kuāngyìn
927976 960976
 • Цзяньлун (建隆 Jiànlóng) 960963
 • Цяньдэ (乾德 Qiándé) 963968
 • Кайбао (開寶 Kāibǎo) 968976
Тай-цзун
太宗 Tàizōng
Гуан Сяо-хуанди
廣孝皇帝 Guǎngxiàohuángdì
Чжао Куанъи
趙匡義 Zhào Kuāngyì

или Чжао Гуанъи
趙光義 Zhào Guāngyì

939997 976997
 • Тайпин Синго (太平興國 Tàipíngxīngguó) 976984
 • Юнси (雍熙 Yōngxī) 984987
 • Дуаньгун (端拱 Duāngǒng) 988989
 • Чуньхуа (淳化 Chúnhuà) 990994
 • Чжидао (至道 Zhìdào) 995997
Чжэнь-цзун
真宗 Zhēnzōng
Юань Сяо-хуанди
元孝皇帝 Yuánxiàohuángdì
Чжао Хэн
趙恆 Zhào Héng
9681022 9971022
 • Сяньпин (咸平 Xiánpíng) 9981003
 • Цзиндэ (景德 Jǐngdé) 10041007
 • Дачжунсянфу (大中祥符 Dàzhōngxiángfú) 10081016
 • Тяньси (天禧 Tiānxǐ) 10171021
 • Цяньсин (乾興 Qiánxīng) 1022
Жэнь-цзун
仁宗 Rénzōng
Мин Сяо-хуанди
明孝皇帝 Míngxiàohuángdì
Чжао Чжэнь
趙禎 Zhào Zhēn
10101063 10221063
 • Тяньшэн (天聖 Tiānshèng) 10231032
 • Миндао (明道 Míngdào) 10321033
 • Цзинъю (景祐 Jǐngyòu) 10341038
 • Баоюань (寶元 Bǎoyuán) 10381040
 • Кандин (康定 Kāngdìng) 10401041
 • Цинли (慶曆 Qìnglì) 10411048
 • Хуанъю (皇祐 Huángyòu) 10491054
 • Чжихэ (至和 Zhìhé) 10541056
 • Цзяю (嘉祐 Jiāyòu) 10561063
Ин-цзун
英宗 Yīngzōng
Сюань Сяо-хуанди
宣孝皇帝 Xuānxiàohuángdì
Чжао Шу
趙曙 Zhào Shù
10321067 10631067
 • Чжипин (治平 Zhìpíng) 10641067
Шэнь-цзун
神宗 Shénzōng
Шэн Сяо-хуанди
聖孝皇帝 Shèngxiàohuángdì
Чжао Сюй
趙頊 Zhào Xū
10481085 10671085
 • Синин (熙寧 Xīníng) 10681077
 • Юаньфэн (元豐 Yuánfēng) 10781085
Чжэ-цзун
哲宗 Zhézōng
Чжао Сяо-хуанди
昭孝皇帝 Zhāoxiàohuángdì
Чжао Сюй
趙煦 Zhào Xǔ
10771100 10851100
 • Юанью (元祐 Yuányòu) 10861094
 • Шаошэн (紹聖 Shàoshèng) 10941098
 • Юаньфу (元符 Yuánfú) 10981100
Хуэй-цзун
徽宗 Huīzōng
Сянь Сяо-хуанди
顯孝皇帝 Xiǎnxiàohuángdì
Чжао Цзи
趙佶 Zhào Jí
10821135 11001125
 • Цзяньчжунцзинго (建中靖國 Jiànzhōngjìngguó) 1101
 • Чуннин (崇寧 Chóngníng) 11021106
 • Дагуань (大觀 Dàguān) 11071110
 • Чжэнхэ (政和 Zhènghé) 11111118
 • Чунхэ (重和 Chónghé) 11181119
 • Сюаньхэ (宣和 Xuānhé) 11191125
Цинь-цзун
欽宗 Qīnzōng
Жэнь Сяо-хуанди
仁孝皇帝 Rénxiàohuángdì
Чжао Хуань
趙桓 Zhào Huán
11001161 11251127
 • Цзинкан (靖康 Jìngkāng) 11251127
Южная Сун, 11271279
Гао-цзун
高宗 Gāozōng
Сянь Сяо-хуанди
憲孝皇帝 Xiànxiàohuángdì
Чжао Гоу
趙構 Zhào Gòu
11071187 11271162
 • Цзинъянь (靖炎 Jìngyán) 11271130
 • Шаосин (紹興 Shàoxīng) 11311162
Сяо-цзун
孝宗 Xiàozōng
Чэн Сяо-хуанди
成孝皇帝 Chéngxiàohuángdì
Чжао Шэнь
趙昚 Zhào Shèn
11271194 11621189
 • Лунсин (隆興 Lóngxīng) 11631164
 • Цяньдао (乾道 Qiándào) 11651173
 • Чуньси (淳熙 Chúnxī) 11741189
Гуан-цзун
光宗 Guāngzōng
Цы Сяо-хуанди
慈孝皇帝 Cíxiàohuángdì
Чжао Дунь
趙惇 Zhào Dūn
1200 11891194
 • Шаоси (紹熙 Shàoxī) 11901194
Нин-цзун
寧宗 Níngzōng
Гун Сяо-хуанди
恭孝皇帝 Gōngxiàohuángdì
Чжао Ко
趙擴 Zháo Kuó
11681224 11941224
 • Цинъюань (慶元 Qìngyuán) 11951200
 • Цзятай (嘉泰 Jiātài) 12011204
 • Кайси (開禧 Kāixǐ) 12051207
 • Цзядин (嘉定 Jiādìng) 12081224
Ли-цзун
理宗 Lǐzōng
Ань Сяо-хуанди
安孝皇帝 Ānxiàohuángdì
Чжао Юнь
趙昀 Zhào Yún
12051264 12241264
 • Баоцин (寶慶 Bǎoqìng) 12251227
 • Шаодин (紹定 Shàodìng) 12281233
 • Дуаньпин (端平 Duānpíng) 12341236
 • Цзяси (嘉熙 Jiāxī) 12371240
 • Чунью (淳祐 Chúnyòu) 12411252
 • Баою (寶祐 Bǎoyòu) 12531258
 • Кайцин (開慶 Kāiqìng) 1259
 • Цзиндин (景定 Jǐngdìng) 12601264
Ду-цзун
度宗 Dùzōng
Цзин Сяо-хуанди
景孝皇帝 Jǐngxiàohuángdì
Чжао Ци
趙祺 Zhào Qí
12401274 12641274
 • Сяньчунь (咸淳 Xiánchún) 12651274
Гун-цзун
恭宗 Gōngzōng
Сяо Гун-хуанди
孝恭皇帝 Xiàogōnghuángdì
Чжао Сянь
趙顯 Zhào Xiǎn
12711323 12741276
Дуань-цзун
端宗 Duānzōng
Минь Сяо-хуанди
愍孝皇帝 Mǐnxiàohuángdì
Чжао Ши
趙昰 Zhào Shì
12691278 12761278
 • Цзинъянь (景炎 Jǐngyán) 12761278
    Чжао Бин
趙昺 Zhào Bǐng
12711279 12781279
 • Сянсин (祥興 Xiángxīng) 12781279