Шаблон:Династия Хань

From Традиция
Jump to navigation Jump to search
Династия Хань (206 до н. э. — 220)
Посмертное имя Личное имя Годы правления Девиз правления и годы
Исторически наиболее употребительна форма 漢(Хань) + посмертное имя.
Династия Западная Хань (西漢) 206 год до н. э.9 год н. э.
Гао-цзу
高祖 Gāozǔ
Лю Бан
劉邦 Liú Bāng
206 год до н. э. — 195 год до н. э. отсутствует
(императрица Люй-хоу)
呂太后 Lü Taihou
Люй Чжи
呂雉 Lü Zhi
195 год до н. э. — 180 год до н. э. отсутствует
Хуэй-ди
惠帝 Hùidì
Лю Ин
劉盈 Liú Yíng
195 год до н. э. — 188 год до н. э. отсутствует
Шао-ди Гун
少帝 Shǎodì
Лю Гун
劉恭 Liú Gōng
188 год до н. э. — 184 год до н. э. отсутствует
Шао-ди Хун
少帝 Shǎodì
Лю Хун
劉弘 Liú Hóng
184 год до н. э. — 180 год до н. э. отсутствует
Вэнь-ди
文帝 Wéndì
Лю Хэн
劉恆 Liú Héng
179 год до н. э. — 157 год до н. э.
Цзин-ди
景帝 Jǐngdì
Лю Ци
劉啟 Liú Qǐ
156 год до н. э. — 141 год до н. э.
У-ди
武帝 Wǔdì
Лю Чэ
劉徹 Liú Chè
140 год до н. э. — 87 год до н. э.
Чжао-ди
昭帝 Zhāodì
Лю Фулин
劉弗陵 Liú Fúlíng
86 год до н. э. — 74 год до н. э.
Чанъи-ван
昌邑王 Chāngyìwáng

или Хайхунь-хоу
海昏侯 Hǎihūnhóu

Лю Хэ
劉賀 Liú Hè
74 год до н. э.
Сюань-ди
宣帝 Xuāndì
Лю Сюнь
劉詢 Liú Xún
73 год до н. э. — 49 год до н. э.
Юань-ди
元帝 Yuándì
Лю Ши
劉奭 Liú Shì
48 год до н. э. — 33 год до н. э.
Чэн-ди
成帝 Chéngdì
Лю Ао
劉驁 Liú Áo
32 год до н. э. — 7 год до н. э.
Ай-ди
哀帝 Āidì
Лю Синь
劉欣 Liú Xīn
6 год до н. э. — 1 год до н. э.
Пин-ди
平帝 Píngdì
Лю Кань
劉衎 Liú Kàn
1 год до н. э. — 5 год
Жуцзы Ин
孺子嬰 Rúzǐ Yīng
Лю Ин
劉嬰 Liú Yīng
6 год — 8 год
Династия Синь (新) (9 год23 год)
Ван Ман (王莽 Wáng Mǎng) 9 год — 23 год
Продолжение династии Хань
Гэнши-ди
更始帝 Gēngshǐdì
Лю Сюань
劉玄 Liú Xuán
23 год — 25 год
Династия Восточная Хань (東漢) 25 год — 220 год
Гуан У-ди
光武帝 Guāngwǔdì
Лю Сю
劉秀 Liú Xiù
25 год — 57 год
Мин-ди
明帝 Míngdì
Лю Чжуан
劉莊 Liú Zhuāng
58 год — 75 год
Чжан-ди
章帝 Zhāngdì
Лю Да
劉炟 Liú Dá
76 год — 88 год
Хэ-ди
和帝 Hédì
Лю Чжао
劉肇 Liú Zhào
89 год — 105 год
Шан-ди
殤帝 Shāngdì
Лю Лун
劉隆 Liú Lóng
106 год
  • Яньпин (延平 Yánpíng) 9 месяцев в 106 год
Ань-ди
安帝 Āndì
Лю Ху
劉祜 Liú Hù
106 год125 год
Шао-ди
少帝 Shǎodì

или Бэйсян-хоу
北鄉侯 Běixiānghóu

Лю И
劉懿 Liú Yì
125 год
Шунь-ди
順帝 Shùndì
Лю Бао
劉保 Liú Bǎo
125 год144 год
Чун-ди
沖帝 Chōngdì
Лю Бин
劉炳 Liú Bǐng
144 год145 год
Чжи-ди
質帝 Zhídì
Лю Цзуань
劉纘 Liú Zuǎn
145 год146 год
Хуань-ди
桓帝 Huándì
Лю Чжи
劉志 Liú Zhì
146 год168 год
Лин-ди
靈帝 Língdì
Лю Хун
劉宏 Liú Hóng
168 год189 год
Шао-ди
少帝 Shǎodì

или Хуннун-ван
弘農王 Hóngnóngwáng

Лю Бянь
劉辯 Liú Biàn
189 год
Сянь-ди
獻帝 Xiàndì
Лю Се
劉協 Liú Xié
189 год220 год